Základní informace

INFORMACE O PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

Stravování dětí

Podle § 4 odst. 1–2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování na mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim v průběhu celého dne (ovocné čaje, multivitamínové nápoje a ovocné šťávy, voda).

Stravné:

Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. V platném znění dle finančního normativu podle § 5 a přílohy č. 2. Platby se liší podle věku dítěte.

Doporučuji rodičům zřídit si na platby trvalý příkaz. Jakékoliv změny v časovém systému plateb a jejich výši ze strany rodičů (plátců) vnášejí zbytečný zmatek do celkového vyúčtování a ztěžují průběžnou kontrolu, proto prosím dodržujte výši částek a plaťte včas, ale ne zbytečně dopředu.

Hrazení školného a měsíční zálohy na stravné je sloučeno do jedné platby, která se platí dohromady a výhradně bezhotovostně – převodem na účet stravovny MŠ.

Platí se předem a každý měsíc, to znamená, že příslušná částka má být připsána na účet MŠ obvykle nejpozději k poslednímu dni předešlého měsíce tak, aby budoucí přeplatek odpovídal minimálně výši zálohy na další měsíc.

Výše stravného a školného se mění v závislosti na věku dítěte, viz tabulka o platbách. Za děti, které dovrší ke 31.08. věk pěti let (předškoláci), se jeden školní rok platí pouze stravné bez školného. Za děti, které ke 31.08. dovrší šesti let (děti s odkladem školní docházky), se opět školné platí – vyhláška platí od 01.01.2013. U těchto dětí se též od září automaticky zvyšuje částka na stravné. Doporučuji rodičům zřídit si na platby trvalý příkaz.

Přeplatky se vracejí dvakrát ročně, a to v březnu (vyúčtováno do konce února) a v září (vyúčtováno do konce srpna) převodem na účet, který si rodiče zvolí. Číslo tohoto účtu vypíší rodiče do formuláře MŠ, který dostanou společně s určeným variabilním symbolem po nástupu do školky a po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování. Tento formulář   potvrdí podpisem a útržek vrátí zpět do MŠ. V případě změny tohoto účtu je třeba informovat jídelnu MŠ o novém čísle účtu a banky a toto písemně s podpisem doložit. Vracejí se vždy hromadně automaticky všechny přeplatky, kromě zálohy na další měsíc, to je na březen a září, proto plaťte včas, ale ne zbytečně dopředu. Celý přeplatek se vrací jen v případě definitivního ukončení docházky.

ČÍSLO ÚČTU STRAVOVNY MŠ KOLLÁROVA JE:

000019 – 0428598349     BANKA 0800

 Z organizačních důvodů určuje číslo variabilního symbolu pro jednotlivé strávníky stravovna mateřské školy. Bez správného variabilního symbolu hrozí, že platba nebude na účet stravovny správně přičtena, proto předejděte prosím zbytečným komplikacím. Doporučuji při posílání platby vepsat do zprávy pro příjemce i jméno dítěte.

Za děti, které jsou nově přijaty se platí první měsíc po nástupu do MŠ až po obdržení určeného variabilního symbolu, a to dvě zálohy – jedna zpětně za první, už běžící měsíc, druhá předem na měsíc následující. Neplaťte bez variabilního symbolu určeného stravovnou MŠ. Variabilní symboly budou sestaveny až během září po definitivním ukončení přijímacího řízení pro všechny nově přijaté děti a odevzdání přihlášek ke stravování.

Školné se platí i za dobu nepřítomnosti, nebo nemoci dítěte, pokud není předem písemně definitivně ukončena docházka do MŠ. V průběhu letních prázdnin (červenec, srpen) se měsíční školné snižuje v závislosti na době, kdy je MŠ uzavřena (výši částky určuje MŠ a informace vyvěšuje předem na nástěnkách v jednotlivých třídách).

Stravné je účtováno každý den provozu MŠ, pokud nebude Vaše dítě u pí. učitelek ve třídě předem odhlášeno, a to min. 24 hod. předem (to znamená do 8.00 hod předešlého dne). Nebude-li na daný den včas Vaše dítě odhlášeno, bude Vám započítána přesnídávka a oběd v plné výši i v nepřítomnosti dítěte. Pokud bude nepřítomnost několikadenní (nemoc dítěte), prosíme, nahlaste včas (24 hod. předem) předpokládaný den obnovení docházky.

Naúčtovanou stravu si lze 1. den nepřítomnosti vyzvednout ve stravovně MŠ, a to v době od 11.00 do 11.15 hod. Jídlo bude předáváno výhradně v jednorázových hygienických obalech poskytovaných MŠ a hrazených rodiči.

Při změnách DPH a výrazných změnách cen potravin se může změnit výše cen za stravné i během roku.

V souvislosti s definitivním ukončením docházky Vašeho dítěte do MŠ (odhlášení, stěhování, nástup do ZŠ apod.) nezapomeňte včas také zrušit platby.

V případě zájmu můžete kontrolovat Váš osobní účet strávníka na stránkách www.strava.cz. Přihlašovací jméno a heslo s příslušnými informacemi poskytne po zahájení docházky stravovna MŠ

VARIABILNÍ PLACENÍ ZÁLOH

Výše doporučených měsíčních záloh za stravné je průměrná a pouze orientační. Pokud se rozhodnete nevyužívat trvalého příkazu, je možné měnit platbu v závislosti na výši přeplatku z minulého měsíce, a to tak, aby výše přeplatku budoucího vždy pokryla předpokládané náklady na stravu a případně školné v dalším měsíci. To znamená, že přeplatek by měl zůstávat minimálně ve výši zálohy na další měsíc.

www.strava.cz

Vaše zálohy na stravné a školné můžete sledovat po přihlášení na webových stránkách www.strava.cz.

Přihlašovací údaje:

Výběr jídelny – MŠ Kollárova:   2427

MŠ Pražská:     89003

MŠ Bulharská: 89004

Uživatel – příjmení.jméno (malá abeceda bez diakritiky př. novak.dusan )

Heslo – příjmení.jméno (malá abeceda bez diakritiky)

Po prvním přihlášení lze heslo podle potřeby změnit.

Co zde uvidíte:

  • Aktuální stav Vašeho účtu
  • Objednávky (strava, na kterou je strávník do budoucna přihlášen)
  • Platby s datem příchodu, nebo odchodu (školné, odeslané přeplatky)
  • Nastavení (možnost změny hesla, poskytnutí Emailu)

Na konci měsíce dochází k objednání stravy na následující měsíc. První den následujícího měsíce dochází k zaúčtování školného. Neprojedená strava se vyúčtuje vždy začátkem následujícího měsíce.

Individuální přihlašování a odhlašování stravy není pro Vás na tomto webu dostupné.

čísle účtu a banky a toto písemně s podpisem doložit.

S případnými dotazy se můžete obrátit na ved. stravovny:

Ivana Plačková, tel. 739005137, Email ms.kollarova-stravovna@seznam.cz